20 shkurt 1922 u botua numri i parë i gazetës Djersa e bujkut dhe kryeredaktor i saj ishte Gani Allka. Gazeta ishte e përdyjavshme dhe përveç problemeve agrare, trajtonte edhe probleme me karakter politik, ekonomik dhe shoqëror.