Një dorezë është një pjesë, ose bashkëngjitje e një objekti që lejon që ajo të kapet dhe manipulohet me dorë.

Çekan me dorezë