Dukati enciklopedi vëll 2 me Autor; Axhem Çapo. Botuar në Tiranë, 2009 (Ripunim). Faqet e librit nga 590 - 1175.