Piramidat në Gizë

Egjyptologjia është shkencë, gjegjësisht grupim i shkencave të përafërta ë cilat meren me studimin e Egjyptit të lashtë. Arbitrarisht mund të ndahet në degë të cilat kan për studim Egjyptin në parahistori (deri te fillimi i dinastisë së parë diku para 3000 viteve p.l.k.). Egjyptin e dinastive (kohën e Egjyptit të vjetër, të mesëm dhe mbrtërisë së re, nga viti 3000 p.l.k deri te shekulli IV p.l.k gjegjësisht deri në okupimin e egjyptit nga Aleksandri i Madh) dhe Egjyptin helenik dhe romako-bizantin (deri te rënja nën sundimin arab).

Edhe pse arkeologjia ka zbuluar gjërat më spektrakulare në lidhje me Egjyptin, prap se prap ajo nuk është e vetmja degë e cila i takon egjyptologjisë. Këtu janë edhe historia, epigrafika, paleolinguistika, etj.

Shih edheRedakto