Ekspozicioni është sasia e dritës e cila bie në fotomaterial brenda një intervali kohor. Mund të shprehet në këtë mënyrë: E = I . t (E-ekspozicioni, I-intensiteti i dritës, t-kohëzgjatja e ekspozicionit). Në reprofotografi, si mjete ndihmëse për caktimin e ekspozicionit përdoren dritëmatësit dhe tabelat për llogaritjen e ekspozicionit.