Faqosje është ndarja e tekstit të radhitur më parë në kolona (shpallta) në pjesë me gjatësi të barabartë. Kompletimi i disa pjesëve të radhitura në një faqe të plotë ; kompletimi i faqes me tituj, klishe, tabela, apo të ngjashme.

Faqosje e gazetësRedakto

Faqosje e gazetës është formësimi i faqeve të gazetës, krijimi i shtyllave, vendosjes së tekstit në shtylla, formësimit të titujve, mestitujve, nëntitujve dhe vendosjes së ilustrimeve (fotografive) në bazë të radhës. E tëra kjo bëhet në bazë të pasqyrës (shpigllit) të cilin e bënë në letër për çdo faqe redaktori teknik.