Femuri është ashti më i madh në skeletin e njeriut. Femuri bën pjesë në grupin e eshtrave të gjymtyrëve të poshtme.

Kofsha ( Femuri )

Ndërtimi i femurit Redakto

Në të dallojmë trupin dhe dy skajet.

Trupi Redakto

Ka formë trianësore prizmatike, me buzë të patheksuara. Buza më e theksuar është ajo e prapme e cila është e vrazhtë dhe lidhet me muskujt.

Skajet Redakto

Skaji i sipërm është i ndërtuar prej kokës, qafës, gungës ( gunga e madhe dhe e vogël ) të cilat së bashku ndihmojnë për përforcimin e muskujve. Koka e femurit artikulohet me legenin.

Foto Redakto

Shih edhe Redakto