Fitonimia shqipe e Kosovës : lënda, ndarja, etimologjia. Libër me autor Shefki Sejdiu. Botuar në Prishtinë nga Instituti Albanologjik, në vitin 1979. Faqe 342.