Fjalia

njësi tekstuale që përbëhet nga një ose më shumë fjalë që janë të lidhura në mënyrë gramatikore, duke shprehur një mendim të plotë në gjuhësinë jo funksionale

Fjalia dëftore. Fjalia dëftore shërben për të treguar diçka, për të dhënë një informacion rreth një fakti, rreth një vëzhgimi, një gjykimi, një opinioni.

Fjalia dëftore, kur është e mëvetësishme, shqiptohet me një intonacion tregues. Toni zbret në fund të fjalisë. Ai ngrihet në fjalën që mban theksin logjik, kur është i dukshëm.

Fjalia dëftore e ka foljen zakonisht në mënyrën dëftore, por mund ta ketë edhe në mënyrën lidhore, habitore e kushtore.