Gani Jashari lindi më 1 tetor 1952Medvegjë është fizikant.

Biografia Redakto

Gani Jashari shkollën fillore e kreu në vendljindje ndërsa Normalen në Prishrtinë. Studimet për Fizikë në FSHMN në Universitetin e Prishtines, i kreu në vitin 1976. Në vitin 1982:mori titullin Magjister i shkencave te Fizikës në FSHMN e Universitetit të Zagrebit. Ndërsa në vitin 1984: Doktor i shkencave te Fizikës po ashtu në FSHMN e Universitetit të Zagrebit.

  • Puna e tij si mësimdhënës nga viti 1977-1984:

Asistent i Fizikes, Katedra e Fizikes, FSHMN, UP. 1977-1978 Ishte themelues dhe njëkohësisht profesor i shkollës së mesme në gjuhën shqipe në Banjën e Sijarinës (Medvegjë).

Në periudhën 1985-1991: Docent, Katedra e Fizikes, FSHMN, UP. Mandej 1991-2001: Profesor inordinar, Katedra e Fizikes, FSHMN, UP. ndërsa nga viti 2001: Profesor ordinar(rregullt), Departamenti i Fizikes, FSHMN, UP.

Profesor Gani Jashari ligjëron lëndët:: Fizike Atomike, Fizike Molekulare, Optike, Laseret, RrezetX.

Në periudhën 2001-2008:iushtroi funkcsionin e Shefit të Departamentit te Fizikes, FSHMN, UP.

Nga viti 2008: Udhe’heqes i studimeve te doktorates, UP.

  • Veprimtaria shkencore .Publikime ne revista nderkombetare dhe te vendit. Pjesemarrja ne Konferenca dhe Simpoziume shkencore me karakter nderkombetar dhe kombetar. Angazhimi ne projekte hulumtuese-shkencore. Vizita pune ne Universitete jashte vendit.

Tekstet univerzitare

1.Fizika Atomike dhe Molekulare. UP Prishtine. 1999.

2.Orbitalet Molekulare ne Kimi (perkthim nga kroatishtja). Prishtine 1984.

3.Leksione nga Laseret (dispence), UP, Prishtine 2001.

4.Optika (dispence), UP, Prishtine 2001.

Tekstet shkollore 1.Fizika per kl. 8, ETMM, Prishtine 1988.

2.Fizika per kl. e II Shkolle te mesme(shendetesi dhe veterine), ETMM. Prishtine 1988.

3.Fizika per kl. e III Shkolle te mesme (shendetesi dhe veterine), ETMM. Prishtine 1988.

4.Fizika per kl. e IV Shkolle te mesme (shendetesi dhe veterine). ETMM, Prishtine 1989.

5.Fizika per kl. e 8, Libri shkollor, Prishtine 1998.

6.Fizika per kl. e II Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor. Prishtine 1996.

7.Fizika per kl. e III Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor, Prishtine 1997.

8.Fizika per kl. e IV Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor, Prishtine 1997.

9.Fizika per kl. e IV gjimnaz (drejtimi Mat-natyror), Libri shkollor. Prishtine 1999

10.Fizika per kl. X (gjimnaz i pergjithshem. gjimnaz matematikor me informatike), Libri shkollor. Prishtine 2003.

11.Fizika per kl. IX (gjimnaz matematikor), Libri Shkollor, Prishtine 2004.

12.Fizika per kl. X (gjimnaz i pergjithshem). Libri Shkollor, Prishtine 2007.

Publikimet shkencore në vend

1.Computer – assisted generation of aza-benzenoid. Bulletin of the Chem. and Techn. of Kosova. Prishtine’ 1983.

2.Metoda e Huckelit ne llogariijen e energjive te strukturave benzenoide, Kerkime, Akademia e Shkencave dhe Arteve te Kosoves(ASHAK) Prishtine 2000.

3.The distance spectra of heteromolecules,Buletini i FSHMN, Prishtine 1986.

4.Odredjivanje koncentracije Urana u nekim dielektricnim materijalima i metalima preko tragova fisionih fragmenata, Buletini i FSHMN, Prishtine 1988.

5.Matrica e largesise ne llogaritjen e energjise te molekulave, Buletini i FSHMN ne Prishtine 1995.

6.Indeksat Stabile (Energjia Rezonante) e disa molekulave benzenoide, Buletini i FSHMN, Prishtine 1998.

7.Llogaritja e spektrit te molekulave me ane te matrices se largesise D, Buletini i FSHMN Prishtine 1998.

8.Kvalitativna analiza zagadjenosti nekih otpadnih voda na Kosovu, Jug. Zbor. Fizike. Prishtine 1974.

9.Spectrat Molekulare, Buletini, Fizika, Prishtine 1982.

10.Teoria e Grafeve dhe Energjia Rezonante Topologjike e Molekulave Benzenoide, BKTK Prishtine 1983.

11l.Metodat Orbitale Molekulare ne Llogaritjen e Energjive te Molekulave Benzenoide, Buletini i FSHMN. Prishtine 1982.

12.Varshmeria e Frekuencave te Zgjatjes nga Parametrat e Lidhjes, BKTK, Prishtine 1986.

13.Shqyrtimi i Kontinuumit te Spektrit te Hidrogjenit, Buletini i SHLP, Gjilan 1987.

14.Shqyrtimi i Spektrave te Largesise te disa Llojeve te Grafeve Molekulare, BKTK, Prishtine 1984.

15.Teoria e Grafeve dhe Zbatimi i saj, Buletini i FSHMN, Prishtine 1986.

16. Llogaritja e ETR, ETR(PE) dhe ER per disa Molekula, Buletini i FSHMN, Prishtine 1995.

17.Llogaritja e densitetit spektral per Benzen, Naftaline dhe Ciklopropan me ane te matrices se fqinjesise. Buletini i FSHMN, Prishtine 2003.

18. Energjia rezonante topologjike per elektron(ERT(PE)) ne disa molekula benzenoide. Acta Chemica Kosovica. Prishtine 2003,

Publikimet jasht vendit

1.On the Distance Matrix of Molecules Containing Heteratoms. Nederland. Ed. R. B. King Elsevier, Amsterdam, 1993.

2.The Connection Between Adjacency Matrix and Boundary Code Benzenoid Hidrocarbons. Croat. Chem. Acta, Zagreb, 1993.

3.Racunanje Topoloske Rezonantne Energije za neke Benzenoidne Molekule pomocu Teorije Grafova, Zbornik, Rovinj, Croatia 1983.

4.Note on the Application of Reduced Graph Model in Conjuction with Search Trees to the Enumeration of Kekule Structures, Monatshefte fur Chemie, Wien, Austria, 1984.

5.On the Distance Spectrum of a Cycle, Chec. Academic Praga, Chec. Rep. 1995.

6.Grafi Molekular dhe Energjia Rezonante Topologjike e Molekulave Benzenoide, ASHA T, Tirane, Shqipëri, 1999.

7.Relation Between the Adjacency Matrix and Distance Matrix of Benzenoidal Molecules, BPU4 (Fourth General Conference of the Balkan Physical Union), Bulgaria 2000.

8.0 nekim Topologijskim Svojstvima Benzenoidnih Struktura, punim i magjistratures, Kroacia – Zagreb, 1982.

9.Spektralna Teorija Molekularne Matrice Udaljenosti, diss.,Kroacia – Zagreb, 1984.

10.Relations between the adjacency matrix and distance matrix of benzenoidal molecules. Journal of Physics, Sofje 2005.

11. Physical Fields described by Maxwell’s Equations, American Journal of Physics, August 2006.

12.Fields described by Maxwell’s Equations. Conference of Balkan Physical Union.BPU 22-26. August 2006. Istanbul.


Veprimtaritw e fundit shkencore

1.Metoda e Huckelit ne llogaritjen e energjive te strukturave benzenoide, Kerkime , Akad. Prishtine 2000.

2.Indeksat Stabile (Energjia Rezonante) e disa molekulave benzenoide, Bilteni i FSHMN, Prishtine 1998.

3.Llogaritja e spektrit te molekulave me ane te matrices se largesise D, Bilteni i FSHMN Prishtine 1998.

4.Grafi Molekular dhe Energjia Rezonante Topologjike e Molekulave Benzenoide, ASHAT, Tirane, Shqipëri, 1999.

5.Relation Between the Adjacency Matrix and Distance Matrix of Benzenoidal Molecules, BPU4 (Fourth General Conference of the Balkan Physical Union), Bulgaria 2000.

6.Fizika Atomike dhe Molekulare, Tekst Universitar, UP Prishtine, 1999.

7.Leksione nga Laseret (dispence), UP, Prishtine 2001.

8.Optika (dispence), UP, Prishtine 2001.

9.Fizika per kl. e 8, Libri shkollor 1998.

10.Fizika per kl. e II Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor 1996.

11.Fizika per kl. e III Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor 1997.

12.Fizika per kl. e IV Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor 1997.

13. Fizika per kl. e IV gjimnaz (drejtimi Mat-natyror), Libri shkollor 1999.

H.Buletini i FSHMN. Nr. 13. 2003

15.Acta Chemica Kosovica. Nr. 12. 2003

16.Fizika per kl. X (gjimnaz i pergjithshem, gjimnaz matematikor me informatike), Libri shkollor, Prishtine 2003.

17.Fizika per kl. IX (gjimnaz matematikor), Libri Shkollor, Prishtine 2004

18.Analiza e shperndarjes difunduese te atomeve te Bakrit ne atomet e Nikelit. Acta Chemica Kosovica, Prishtine 2005, Nr. 14. (G. Jashari, M. Bytyci, J. Hoxha, M. Ganijaj)

19.Relations between the adjacency matrix and distance matrix of benzenoidal molecules. Journal of Physics, Sofje 2005.

20.G.J., S.A., A.V., Physical Fields described by Maxwell’s Equations, American

Journal of Physics, August 2006

21.Monitoring I rrezatimit radioaktiv. Projekt Shkencor. Prishtine, 2000.

22.G.J., S.A., A.V., Fields described by Maxwell’s Equations, Conference of Balkan Physical Union, BPU 22-26, August 2006. Istanbul.

23. Fizika per kl. X (Gjimnazi i Shkencave te natyres). Libri Shkollor. Prishtine 2007.

Burimi i të dhënave Redakto