Gjykata Supreme e Kosovës (anglisht: Supreme Court of Kosovo) është organi (autoriteti) më i lartë gjyqësor në Kosovë dhe i cili ka juridiksion territorial në tërësinë e Republikës së Kosovës[1] Selia e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës ndodhet në Prishtinë.[2]

KompetencatRedakto

Gjykata Supreme është kompetente për të gjykuar: kërkesat për të drejta të jashtëzakonshme kundër vendimeve përfundimtare të gjykatave të Republikës së Kosovës, siç parashihet me ligj; rishikimi i vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave për çështje të kontestuara, siç parashihet me ligj; përcakton qëndrimet parimore dhe mjetet juridike për çështjet që kanë rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e Kosovës; Rastet e Agjencisë Kosovare të Pronës të përcaktuara me ligj; në Dhomën e Posaçme të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ose në rastet e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit sipas Ligjit; dhe çështje të tjera të parashikuara nga Ligji. Gjykata Supreme përfshin Kolegjin e Ankesave të Agjencisë Kosovare të Pronës dhe Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme.[2]

Shih edheRedakto

ReferimeRedakto

  1. ^ https://web.archive.org/web/20110527131240/http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=1,249
  2. ^ a b LIGJI NR. 03/L-199 PËR GJYKATAT. GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / Nr. 79 / 24 GUSHT 2010