Harta topografike është ajo lloj harte e cila paraqet me shkalle zvogëlimi zakonisht me te madhe se 1:10.000 dhe me te vogel se 1:200.000. Harta topografike ka një përmbajtje shume te pasur dhe është mjaft e hollësishme. Ajo paraqet një sere elementesh si : qendrat e banuara, rrugët, lumenjtë, liqenet, bimësinë, malet, fushat, etj. Te gjithë elementet qe paraqet harta topografike jepen me shenja te veçanta, qe quhen shenja konvencionale. Ato mund t'i gjeni ne ane te hartës. Tersia e shenjave formojnë atë qe quhet legjenda e hartës. Harta topografike paraqet token ose nje pjese

the saj. Karakteristikat e Harte's Jane: permbajtja shkalle zvogelimi shenja simbole saktesigjeografike projeksion I hartes (horizontal vertical).