Hidrologjia (rrjedh nga gjuha greke: hidro -ujë, logos –shkencë; shkenca mbi ujin) është shkenca që studion ujrat, vetitë fizike të tij dhe paraqitjen e tij në natyrë. Pra hidrologjia studjon së bashku ciklin hidrologjik dhe pasuritë ujore. Në laminë e hidrologjisë radhitet edhe hidrometereologjia, hidrologjia sipërfaqësore dhe hidrogjeologjia, oqeanografia dhe meteorologjia nuk jan të radhitura në këtë lami për shkak se uji këtu është një nga aspektet të shumt për nga rëndësia.

Hulumtimet hidrologjike janë të rëndësishme jo vetëm se na ndihmojn që më mirë të njohim botën ku jetojmë, por edhe dukshëm iu ndihmon shkencave të tjera të cilat merren me mjedisin jetësor.