Hipotalamusi ndryshe është edhe trari trunor i cili gjendet ne trurin e ndermjem bashkë me epitalamusin. Hipotalamusi është ne shtresën e poshtme te ndërmjet trurit, kurse epitalamusi është ne shtresën e larte te trurit te ndërmjetme.

Pamje tri anesore e hipotalamusit (me të kuqe)