Ky artikull paraqet listën e kodeve përmes të cilave mund të paraqiten të gjitha simbolet në një dokument të formatit html.

Kodi Kodi Numerik Paraqitja Hex Përshkrimi
  	    
  


 

 
      20
  ! ! 21
" " " 22
  # # 23
  $ $ 24
  % % 25
& & & 26
  ' ' 27
  ( ( 28
  ) ) 29
  * * 2A
  +
2B
  , , 2C
  -
2D
  . . 2E
  / / 2F
  0 0 30
  1 1 31
  2 2 32
  3 3 33
  4 4 34
  5 5 35
  6 6 36
  7 7 37
  8 8 38
  9 9 39
  : : 3A
  &#59; ; 3B
&lt; &#60; < 3C
  &#61; = 3D
&gt; &#62; > 3E
  &#63; ? 3F
  &#64; @ 40
  &#65; A 41
  &#66; B 42
  &#67; C 43
  &#68; D 44
  &#69; E 45
  &#70; F 46
  &#71; G 47
  &#72; H 48
  &#73; I 49
  &#74; J 4A
  &#75; K 4B
  &#76; L 4C
  &#77; M 4D
  &#78; N 4E
  &#79; O 4F
  &#80; P 50
  &#81; Q 51
  &#82; R 52
  &#83; S 53
  &#84; T 54
  &#85; U 55
  &#86; V 56
  &#87; W 57
  &#88; X 58
  &#89; Y 59
  &#90; Z 5A
  &#91; [ 5B
  &#92; \ 5C
  &#93; ] 5D
  &#94; ^ 5E
  &#95; _ 5F
  &#96; ` 60
  &#97; a 61
  &#98; b 62
  &#99; c 63
  &#100; d 64
  &#101; e 65
  &#102; f 66
  &#103; g 67
  &#104; h 68
  &#105; i 69
  &#106; j 6A
  &#107; k 6B
  &#108; l 6C
  &#109; m 6D
  &#110; n 6E
  &#111; o 6F
  &#112; p 70
  &#113; q 71
  &#114; r 72
  &#115; s 73
  &#116; t 74
  &#117; u 75
  &#118; v 76
  &#119; w 77
  &#120; x 78
  &#121; y 79
  &#122; z 7A
  &#123; { 7B
  &#124; | 7C
  &#125; } 7D
&tilde; &#126; ~ 7E
  &#127; ? 7F
  &#128; € 20AC
  &#129;   
&sbquo; &#130; 201A
  &#131; ƒ 192
&dbquo; &#132; 201E
  &#133; … 2026
&dagger; &#134; 2020
&Dagger; &#135; 2021
  &#136; ˆ  
&permil; &#137; 2030
  &#138; Š 160
&lsaquo; &#139;  
  &#140; Œ 152
  &#141;   
  &#142; Ž  
  &#143;   
  &#144;   
&lsquo; &#145; 2018
&rsquo; &#146; 2019
&ldquo; &#147; 201C
Kodi Kodi Numerik Paraqitja Hex Përshkrimi
&rdquo; &#148; 201D
  &#149; 2022
&ndash; &#150; 2013
&mdash; &#151; 2014
&tilde &#152; ˜  
&trade; &#153; 2122
  &#154; š 161
&rsaquo; &#155;  
  &#156; œ 153
  &#157;   
  &#158; ž  
&Yuml; &#159; Ÿ 178
&nbsp; &#160;   A0
&iexcl; &#161; ¡ A1
&cent; &#162; ¢ A2
&pound; &#163; £ A3
&curren; &#164; ¤ A4
&yen; &#165; ¥ A5
&brvbar; &#166; ¦ A6
&sect; &#167; § A7
&uml; &#168; ¨ A8
&copy; &#169; © A9 Copyright
&ordf; &#170; ª AA
&laquo; &#171; « AB
&not; &#172; ¬ AC
&shy; &#173; ­  AD
&reg; &#174; ® AE
&macr; &#175; ¯ AF
&deg; &#176; ° B0
&plusmn; &#177; ± B1
&sup2; &#178; ² B2
&sup3; &#179; ³ B3
  &#180; ´ B4
&micro; &#181; µ B5
&para; &#182; B6
&middot; &#183; · B7
&cedil; &#184; ¸ B8
&sup1; &#185; ¹ B9
&ordm; &#186; º BA
&raquo; &#187; » BB
&frac14; &#188; ¼ BC
&frac12; &#189; ½ BD
&frac34; &#190; ¾ BE
&iquest; &#191; ¿ BF
&Agrave; &#192; À C0
&Aacute; &#193; Á C1
&Acirc; &#194; Â C2
&Atilde; &#195; Ã C3
&Auml; &#196; Ä C4
&Aring; &#197; Å C5
&AElig; &#198; Æ C6
&Ccedil; &#199; Ç C7
&Egrave; &#200; È C8
&Eacute; &#201; É C9
&Ecirc; &#202; Ê CA
&Euml; &#203; Ë CB
&Igrave; &#204; Ì CC
&Iacute; &#205; Í CD
&Icirc; &#206; Î CE
&Iuml; &#207; Ï CF
&ETH; &#208; Ð D0
&Ntilde; &#209; Ñ D1
&Ograve; &#210; Ò D2
&Oacute; &#211; Ó D3
&Ocirc; &#212; Ô D4
&Otilde; &#213; Õ D5
&Ouml; &#214; Ö D6
&times; &#215; × D7
&Oslash; &#216; Ø D8
&Ugrave; &#217; Ù D9
&Uacute; &#218; Ú DA
&Ucirc; &#219; Û DB
&Uuml; &#220; Ü DC
&Yacute; &#221; Ý DD
&THORN; &#222; Þ DE
&szlig; &#223; ß DF
&agrave; &#224; à E0
&aacute; &#225; á E1
&acirc; &#226; â E2
&atilde; &#227; ã E3
&auml; &#228; ä E4
&aring; &#229; å E5
&aelig; &#230; æ E6
&ccedil; &#231; ç E7
&egrave; &#232; è E8
&eacute; &#233; é E9
&ecirc; &#234; ê EA
&euml; &#235; ë EB
&igrave; &#236; ì EC
&iacute; &#237; í ED
&icirc; &#238; î EE
&iuml; &#239; ï EF
&eth; &#240; ð F0
&ntilde; &#241; ñ F1
&ograve; &#242; ò F2
&oacute; &#243; ó F3
&ocirc; &#244; ô F4
&otilde; &#245; õ F5
&ouml; &#246; ö F6
&divide; &#247; ÷ F7
&oslash; &#248; ø F8
&ugrave; &#249; ù F9
&uacute; &#250; ú FA
&ucirc; &#251; û FB
&uuml; &#252; ü FC
&yacute; &#253; ý FD
&thorn; &#254; þ FE
&yuml; &#255; ÿ FF y me dy pika
&spades;
&clubs;
&diams; Diamanti
&hearts; Zemra
&oline; Vija
&larr; Shenja majtas
&rarr; Shenja djathtas
&uarr; Shenja lartë
&darr; Shenja poshtë

Shihedhe

Redakto

Lidhjetëjashtme

Redakto