Instituti i Transportit është institucion juridik, publik, shtetëror dhe buxhetor në varësi të Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, i specializuar në kryerjen e Studimeve për transportin rrugor, hekurudhor, detar dhe ajror.