Shpjegim
Ky artikull sipas rregullores mbi shkronjat Ç, ç, Ë, ë, bie në kundërshtim me rregulloren e Wikipedisë në gjuhën shqipe, për këtë arsye nuk mund të merret si i saktë derisa të rregullohet.


Inxhinieria e Gjeo-Mjedisit eshte nderthurje e shume disiplinave per zgjidhjen e problemeve qe lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e burimeve natyrore .

Problemet kryesore qe adresohen nga Inxhinieret e Gjeo-Mjedisit i perkasin mbrojtjes se zonave nenujore te pakontaminuara si dhe rehabilitimit ose pastrimit te zonave nenujore dhe siperfaqsore qe jane kontaminuar nga nje ose me shume faktore (p.sh. derdhjet e industries kimike, rrjedhja nga objektet e izolimit te mbeturinave, depertimi i pesticideve, rrjedhjet ne vend-depozimitet e naftes dhe gazit, etj.). Meqenese natyra e problemeve qe adresohen ne Inxhinierine e Gjo-Mjedisit eshte e larmishme, zgjidhjet e problemeve mjedisore kerkojne ne menyre tipike ekspertizen e nje numri te madh profesionistesh, te cilet zoterojne nje diversitet te ngjashem ne termat e kualifikimit arsimor dhe trajnues. Per shkak te ketij diversiteti, nderveprimet teknike eficente dhe efektive midis ketyre profesionisteve mund te jete problematike. Pavaresisht kesaj, profesionistet qe zoterojne njohuri te zgjeruara ne nje numer te madh disiplinash qe lidhen me problemet gjeomjedisore mund te lehtesojne nderveprimin professional qe nevojitet per plotesimin me sukses te projekteve gjeomjedisore brenda nje mjedisi multidisiplinar. Prandaj, programi i Inxhinierise se Gjeomjedisit ne UPT eshte nje program nderdisiplinor qe perfaqeson piketakimin midis Inxhinierise se Mjedisit, Inxhinierise Gjeoteknike dhe Inxhinierise se Ujrave. Studentet e Inxhinierise se Gjeomjedisit marrin ne menyre tipike arsimim te detajuar ne njeren prej ketyre 3 nen-disiplinave te Inxhinierise se Gjeomjedisit, si dhe arsimim formal ne njeren ose dy prej nen-disiplinave dhe ne disiplina te tjera qe mbeshteten ne shkence (p.sh. shkencat e tokes, shkencat e dherave).

Studentet e diplomuar ne Inxhinierine e Gjeomjedisit marrin ne shqyrtim kryesisht ceshtjet e listuara me poshte:

• Efektet e mbetjeve te lengshme ne karakteristikat e materialeve mbrojtes (pajtueshmeria)

• Strategjite per te mbajtur ne kontroll format e mbetjeve te rrezikshme (p.sh. nanombetjet, mbetjet farmaceutike, mbetjet shtazore)

• Transporti i kontrolluar permes barrierave te dherave me depertueshmeri te ulet

• Zhvillimi dhe vleresimi i kontrollit te materialeve mbrojetese te reja

• Zhvillimi dhe vleresimi i teknologjive rehabilituese nenujore

• Difuzioni permes materialeve polimere te perdorura si komponente te sistemeve inxhinierike mbrojtese

• Vleresimi i modeleve te transportit dhe rrjedhjes per te parashikuar performancen e sistemeve mbrojtese dhe rehabilituese

• Gjeosintetika per kontrollin dhe rehabilitimin e aplikimeve

• Aspektet gjeoteknike te kontrollit te mbetjeve dhe sistemeve rehabilituese

• Kullimi i kontaminuesve nga format e stabilizimit/ngurtesimit te mbetjeve

• Kontrolli i mbetjeve minerare dhe rehabilitimi

• Proceset fizike, kimike, dhe biologjike qe udheheqin teknologjite rehabilituese ne vend-depozitime

• Nderveprimet fiziko – kimike midis dherave dhe lengjeve kontaminues (absorbimi, shkembimi i joneve)

• Rrjedhja organike permes mbulesave te dherave te perdorura per eleminimin e mbetjeve etj