Kadastra

Kadastra është regjistër që përmban të dhëna zyrtare e mbi tokat, terrenet e mbi pronësinë e tyre.

Kadastra

Sipas fjalorit të gjuhës shqipe Kadastra është : Regjistër zyrtar ku shënohen të dhënat për sipërfaqet e tokave bujqësore, të pyjeve, të kullotave, të livadheve dhe të tokave jobujqësore si dhe ndryshimet që bëhen në to pas regjistrimit fillestar[1].

Burim i të dhënave Redakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980