Kanunore e Shoqërisë të Beratasve “Shpresa” : filluarë më 19 gusht 1922

Kanunore e Shoqërisë të Beratasve “Shpresa” : filluarë më 19 gusht 1922 broshurë e botuar në Chicago nga John Adams, në vitin 1922. Faqe 7.