Karta e të Drejtave është dokument i veçantë ligjor ose pjesë përbërëse e një kushtetute shtetërore që u garanton qytetarëve të drejta dhe liri të caktuara, të cilat nuk mund të shkelen nga qeveria.