Kartoteka është term i përdorur në lëmi të ndryshe që merren me mbledhjedhe, shpërndarje dhe përpunimin e informacioneve dhe informatave.