Katër elementet apo Filozofia e katër elementeve është një pikëpamje për përbërjen e gjithësisë nga katër elemente. Kjo pikëpamje dominonte mendimin e dijetarëve të Greqisë së Lashtë rreth vitit 500 p.e.sonë.