Në vitet tridhjetë të shekullit të 18 kanë filluar të shfaqen elemente të një stili të ri në muzikë. Gjatë këtij procesi ka filluar të zhvillohet në muzikë epoka e re - klasika muzikore,e cila përmbledh gjysmën e dytë dhe fillimin e shekullit 19 (deri 1920).Stili i ri muzikor ose klasika është karakterizuar nga tejdukshmëria dhe simetria. Polifonia është zëvendësuar me homofoninë. Mjeti kryesor ka qenë melodi, roli i së cilës në veprën letrare i është përgjigjur figurës njerëzore ne portretin figurativ.