Konventa e Kombeve të Bashkuara “Per aksesin ne informacion, pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje dhe aksesin në drejtesi për çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin” ndryshe njihet si Konventa Aarhus për shkak të vendit ku është themeluar, Aarhus një qytet i Danimarkës më 25 qershor 1998. Shqipëria e ka ratifikuar këtë konventë në vitin 2001.