Korça dhe Pogradeci : 4 stinët e një turizmi alternativ

Korça dhe Pogradeci : 4 stinët e një turizmi alternativ = Korça and Pogradeci : 4 seasons of an alternative tourism = Korca i Pogradec : alternativen turizaem vo 4 sezoni broshurë me autorë kolektivë nga Qendra për Ndryshim dhe Manaxhim Konflikti. Botuar në Tiranë nga "Mediaprint", në vitin 2015. Faqe 66.