Krahina

një territor (zonë) me sipërfaqe të caktuar

Krahina është një territor (zonë) me sipërfaqe të caktuar, më e madhe se treva, e cila karakterizohet nga elememntë gjeografik (veçanarisht natyrorë) dhe etnografik të veçanta, dhe si e tillë ndryshon nga krahinat e tjera.