Kryetari i komunës në Shqipëri është organi ekzekutiv i komunës, i cili zgjidhet drejtpërdrejt nga populli, çdo tre vjet me zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe me votim të fshehtë.

Të drejtën e zgjedhjes si kryetar komune e kanë vetëm shtetasit që janë me banim të përhershëm në territorin e komunës.

Kryetari i komunës mund të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve.