Kurbe algjebrike quhet vendi gjeometrik i pikave me ekuacionin f(x,y)=0.