Një redaktor grafik vektor dhe mjet diagramimi i paketës Libre Office.