Mikromësimi është një koncept (nocion) didaktikë i cili nënkupton organizimin e procesit mësimor me grupe të vogla të nxënësve (zakonisht 5 - 6 nxënës) ose organizimin e mësimdhënies në leksione të shkurtëra në aspektin kohor (zakonisht 10 - 20 minuta) për një grup të vogël nxënësish e të cilët nuk mund të jenë studentë të tij ose të saj. Mikromësimi merret me njësi relativisht të vogla të të mësuarit dhe aktivitete afatshkurtra mësimore. Termi përdoret gjithashtu edhe në fushën e mësimit elektronik dhe në fusha të ngjashme në kuptimin e proceseve mësimore në mjedise të ndërmjetësuara. Mikromësimi është një qasje holistike për mësimin dhe arsimin e bazuar në aftësi, i cili merret me njësi relativisht të vogla të të mësuarit. Mikromësimi i referohet mikroperspektivave të të mësuarit, arsimit, trajnimit dhe zhvillimit të aftësive.

Shiko gjithashtuRedakto