fizikë , termi "moment" mund t'i referohet shumë koncepteve të ndryshme:

  • Momenti i forcës , është tendenca e një force për të rrotulluar një objekt rreth nje boshti, (shih artikullin Momenti i forcës për hollësi të mëtejshme. Ky është një koncept themelor në inxhinieri dhe fizikë. (Shënim: Në inxhinierinë mekanike dhe inxhinierinë civile, fjala "moment i forcës" dhe "çift rrotullues" kanë kuptime të ndryshme, ndërsa në fizikë ato janë sinonime. Shihni artikullin "çift rrotullues ".).Produkti i madhesisë se forcës me krahun e saj,quhet momenti i forcës ne lidhje me nje pikë O.Pra M=F x d.
  • Momenti është i barabartë me Energjinë që shkaktohet nga veprimi i një force në një krah të mbështetur në një pikë.


  • Momenti i nje vektori Euklidian është një përgjithësim i momentit të forcës. Momenti M i një vektor B "në lidhje me pikën A është
Ku
është vektor nga pika A në pozicionin ku madhësia B është aplikuar.
× paraqet produktin e përzier te vektorëve.

Lidhje te jashtme Redakto

  WikiFjalori: Momenti – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë