Negacacioni (mohimi) i gjykimit p është gjykimi jo(p), i cili simbolikisht shënohet ˥p (lex. Negacion p).

˥ - Negacion

p q ˥p ˥q
T T
T T
T T
T T