Në strukturën e acideve nukleike marrin pjesë 4 lloje të nukleideve. Në ADN marrin pjesë këto nukleotide: adenozin-monofosfati (AMP), guanzin-monofosfati (GMP), citidin-monofofati (CMP) dhe timidin monofosfati (TMP). Nukleotidet, përveç që gjenden në acide nukleike, gjenden në qelizat edhe në gjendej të lirë. Prej këtyre komponimeve më të rëndësishme janë adenozin difosfati (ADP) dhe adenozin trefosfati (ATP), që janë të njohura si bartëse të energjisë. Mandej, në qeliza gjenden edhe nukleotide të tjera që njihen si koenzime.

Nukleotidet lidhen ndërmjet vete përmes acidit fosforik. Kjo lidhje krijohet midis C3 të pentozës së një nukleotidi dhe C5 të pentozës së nukleotidit tjetër dhe quhet fosfodiesterike. Me lidhjen e nukleotideve krijohet vargu, i cili quhet varg polinuklotidik. Prandaj, acideve nukleotidike janë komponime të përbëra prej një numri të madh nuklotideve.


Struktura kimikeRedakto

 
adenozin monofosfati
AMP
 
adenozin difosfati
ADP
 
adenozin trifosfati
ATP
 
guanozin monofosfati
GMP
 
guanozin difosfati
GDP
 
guanozin trifosfati
GTP
 
timidin monofosfati
TMP
 
timidin difosfati
TDP
 
timidin trifosfati
TTP
 
uridin monofosfati
UMP
 
uridin difosfati
UDP
 
uridin trifosfati
UTP
 
citidin monofosfati
CMP
 
citidin difosfati
CDP
 
citidin trifosfati
CTP