Oksidet amfoterne kanë karakter të dyfishtë. Kur reagojnë me acide dhe baza formojnë kripëra.psh.ZnO,Al2O3.