// Mos e hiqni rreshtin e parë bosh pasi duhet për arsye teknike.

//

{
  // Ndryshoni opsionin e mëposhtëm nga "true" në "false" për të ndaluar procesin e vendosjes për arkivim në mënyrë automatike të faqeve të diskutimit të artikujve me mbi 5000 bite informacion.
  "autosetup_run": true,

  // Hapësirat ku do të aktivizohet auto-arkivimi (https://sq.wikipedia.org/w/api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&formatversion=2)
  // formatimi: Numra të ndarë me presje ose në rreshta të rinj
  "autosetup_namespaces": [
    1, 5, 7, 9, 11, 13, 101, 829
  ],
  
  "autosetup_summary": "Vendosja e faqes së diskutimit për arkivim automatik."
}

//