Piramidat kanë faqe anësore trekëndëshe, të cilat kane të njëjtin kulm. Ato emërtohen duke u mbështetur në numrin e këndeve te bazës.