Një pixel është njësia më e vogël e një imazhi dixhital që mund të shfaqet në ekranin e një pajisjeje dixhitale.

Fjala pixel është bashkim i pix (nga fjala anglisht e fotografive "pictures", e shkurtuar në "pics") dhe el, që qëndron për "element".