Gjendeni tek artikulli Plan-programi në arsim. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.

Plan-programi në arsim është lidhja në mes të planit mësimor dhe programit mësimorë të pregatitur për mësimdhënësit për mbarëvajtjen e mësimit në shkolla.

Diagram shkolla - komuniteti

Me nocionin plan mësimor nënkuptojmë pasqyrën tabelore të lëndëve mësimore dhe fondin e orëve mësimore të paraparë për secilën lëndë mësimore dhe për secilën klasë. Ndërsa me program nënkuptohen përmbajtjet programore të parapara për lëndën e caktuar mësimore dhe të klasës së caktuar[1].

Ka disa loje të plan-programeve ndër të cilat veçohen :

  • Plan-programi zyrtar – shtetëror
  • Plan-programi e ,,fshehur’’
  • Plan-programi familjar

Burim i të dhënave

Redakto
  1. ^ Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Alush Kryeziu, Wikibook 2006