Politika ekonomike trajton qeshtjet socio-ekonomike dhe zhvillimin e resurseve te ndryshme ekonomike, persai përket kësaj kjo politik patjetër që duhet të ketë plane zhvillimore afatgjata. Kjo dege mbështetet në plotësimin e programit financiar d.m.th. se investimet me karakter ndërkombëtar duhet patjetër të dëshmojnë për cilsin investive.

Duke par aspektin normal ekonomik duhet qe prapëseprapë ti vihet ne risistemim për të mos pasur lëkundje ekonomike.