Paisje që shërben për thithjen/shtypjen e gazrave dhe lëngjeve