Paisje elektroteknike që shërben për matjen e rezistencës elektrike.