Pretoria CBD1.jpg

Pretoria është qytet dhe njëheit kryeqender administrative e Republikës Afrika Jugore