Prokura është një dokument i bërë në prezencë të noterës që do të thotë një person autorizon një person tjetër që të kryejë një veprim të caktuar juridik sikur të jetë vetë prezent.