Qarku i rrymës elektrike është rruga neper te cilën kalon një sasi e rrymës elektrike sipas lendes se fizikes, por ne bazë se teknologjisë (TIK) qarku është një komponent fizik qe përbehet nga tri elemente te thjeshta : burimi i rrymës, llambës, qelsit. Zakonisht qelsi ne qarkun e thjesht elektrik nuk përdoret sepse ne qarkun e thjesht shkyçja behet direkt ne llambën elektrike. Ku qëndron dallimi mes qarkut teknologjik dhe atij fizik ? Dallimi nuk është i madh për arsye se qarku teknologjik zakonisht ndërtohet ne bazë se eksperimenteve dhe se elektronet ne qarkun teknologjik lëvizin nga poli pozitiv ne polin negativ gjersa ne fizik ndodh e kundërta për arsye se fizika si shkencë qe është ne bazë te ligjeve nuk e le qe lëvizjet e elektroneve te jene nga poli pozitiv ne atë negativ. Qarku nuk është i thjesht ai përbehet edhe nga intensiteti i rrymës elektrike (I), rezistencës (R) dhe tensioni (U). Te tri nga këto madhësi fizike ndihmojnë qe qarku i thjesht elektrik te funksionoj. Po si ndërlidhen ato mes veti ? Te tri madhësitë ndërlidhen ne bazë te ligjit Ohm (ligjit te Omit).