Dëftimi është veprim nëpërmjet të cilit bëhet tregimi, kallëzimi për diçka apo shfaqja, dukja e gjësendit. Në literaturë, dëftimi përdoret për të treguar për një ngjarje, një send, apo një burim që e vërteton pohimin e shfaqur. [1]

Burimi i të dhënave Redakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980