Seleksionimi shkencor është një mënyrë sistematike e radhitjes apo grupimit të elementeve të ndryshme natyrore që janë si objekt studimi.