Shkolla Teknike Ekonomike në Tiranë

Shkolla është çelur në vitin 1947 me emrin "Teknikumi Ekonomik". Në ato vite ajo i shërbeu sistemit të ekonomisë së centralizuar që shërbeu në Shqipëri deri në vitet 90. Shkolla ka qenë katërvjeçare dhe ka pasur specialitete të ndryshme të profilit ekonomik si; financë e merceologji , ekonomik dhe tregeti.

Pas vitit 90 kur Shqipëria po ndërtonte sistemin e ekonomisë së tregut të lirë shkolla është në shërbim të këtijë sistemi. Në bazë të këtijë sistemi u ndryshuan kurrikulat duke u futur në kurrikula të reja.

Ekonomist me tre specializime:

Ekonomist banke

Ekonomist sigurimesh

Ekonomist tatimesh

• Në mbarim të ciklit 5-vjeçarë përgadititen nxënës në nivelin e specialisteve të mesëm të aftë për të punuar në sektorin e Bankave, Tatimeve, Sigurimeve dhe Turizmit.

• Përgatitjen e nxënësve për vazhdimin e studimeve të larta në Universitet kryesisht në lëndët e profilit ekonomik.