Shkrimi arab i ka rrënjët tek shkrimi semit antik. Nga shkrimi bashkëtingëllor dhe ka 28 shkronja të bashkëtingëlloreve ndërsa gjashtë tingëllloret paraqiten vetëm në Kuran dhe shkrimet letrare. Lexohet dhe shkruhet nga e djathta në të majtë.

Makin shkrimi Oliveti fjala 32 per gjuh arabe