Sistemi kompjuterik është një bashkësi e nënsistemeve të ndërlidhura mes vete te cilat përshkruhen përmes strukturës dhe funksionit.

 • Struktura - përfshin mënyren se si janë të lidhura komponentet mes vete apo relacionin mes tyre.
 • Funksioni – përfshinë operacionet e komponenteve te veqanta si pjesë të structures.


Komponentet kryesore të sistemit kompjuterik janë:

 • Memoria
 • Proçesori (cpu)
 • Paisja H/D (hyrëse / dalëse)


Arkitektura e kompjuterëve paraqet cilsitë që I paraqiten programerit si :

 • Bashkësia e instruksioneve
 • Nr I bitëve për paraqitjen e të dhënave
 • Mekanizmi I H/D
 • Teknikat e adresimit


Organizimi i kompjuterëve tregon për mënyren e implementimit të veqorive të kompjuterit si :

 • Sinjalet kontrolluese
 • Interfejsat
 • Teknologjia e memorie


Funksionet themelore të kompjuterit janë :

 • Proqesimi I të dhënave
 • Ruajtja e të dhënave
 • Bartja e të dhënave
 • Kontrolli


Përmisimet në organizimin e dhe arkitekturen e qipit bëhen nga rritja e shpejtësisë së proqesit për shkakë të zvoglimit të madhësisë së porteve logjike.
Programi është sekuencë e hapave ku për qdo hap kryhet një operacion aritmekor ose logjik dhe për qdo operacion nevojitet një bashkësi tjetër e sinjaleve kontrolluese.


Komponentet e kompjuterit

Redakto
 • Njësia kontrolluese dhe njësia aritmekologjike përbëjnë njësinë qendrore proçesorike
 • Të dhënat dhe instruksionet duhet të futen në system ndërsa rezultatet ne dalje (H/D)
 • Kodi dhe rezultat duhet të ruhen përkohësisht gjatë përpunimit.

Procesori

Redakto

Përmban regjistrat user-visible për qëllime speciale për pikë fikse , pikë të lëvizshme , adresat, indeksat , pointerët dhe regjistrat kontroll / status për kontrollin e operacioneve të proçesorit

Referimet

Redakto
 1. William Stallings - Computer Organization and Architecture 6th edition