Sistemi numerik paraqet shprehjen e numrave me një seri shenjash.

Ekzistojnë disa sisteme numerike, të cilat dallohen në mes vete për nga numri i shifrave prej të cilave përbëhen: sistemi dekad, sistemi binar, sistemi oktav etj.

Stampa:Denis